หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ขวา
อักษรล้านนา
ขี้ขวฯา
เทียบอักษรไทย
[ขี้ขวา]
ความหมาย

ว.ถนัดมือขวา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ขวา (ขี้ขวฯา)