หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ขวย
อักษรล้านนา
ขี้ขวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ขวย]
ความหมาย

ดู...ขวย

ออกเสียงล้านนา
ขวย
อักษรล้านนา
ขวฯย,ขวฯ
เทียบอักษรไทย
[ขวย]
ความหมาย

น.มูลดิน,ดินที่คนหรือสัตว์ขุดขึ้น เช่น ขวยตุ่น,ขวยปู๋; ขี้ขวย,โขย,ขุย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ขวย (ขี้ขวฯยฯ)