หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้
อักษรล้านนา
ขี้
เทียบอักษรไทย
[ขี้]
ความหมาย

น.อุจจาระ ก.ถ่ายอุจจาระ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ (ขี้)