หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ ภาษาไทยถิ่นเหนือออกเสียง ขี้
อักษรล้านนา
ขี้
เทียบอักษรไทย
[ขี้]
ความหมาย

น1.อุจจาระ - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ขี้''; อุจจาระ/ขี้ คือ ของที่เหลือจากการย่อยจากระบบทางเดินอาหารของสิ่งมีชีวิต โดยถ่ายออกทางทวารหนัก เช่น ขี้คน ขึ้นก ขี้วัว; น2. สิ่งที่ร่างกายขับถ่ายออกมาทางอวัยวะอื่นๆ เช่น ขี้แข้ ขี้ไคล ขี้ตา ขี้มูก ขี้หู; น3. สิ่งที่ไม่ต้องการ กาก เศษ เช่น ขี้กบ ขี้ขวย ขี้เขียง ขี้ตะกั่ว ขี้เลื่อย ขี้เหยื้อ ; ว1. ขี้ ใช้นำหน้าคำที่แสดงความหมายในทางที่ดี หรือสิ่งที่ดี หรือใช้เป็นอาหารได้ หรือมักเป็นเช่นนั้น เช่น ขี้กุ่ง ขี้ขวง ขี้ครั่ง ขี้ตะแหล้ ขี้๋ป๋าฟัก ขี้เผิ้ง ขี้ย้า; ว2. ขี้ ใช้นำหน้าคำที่แสดงความหมายในทางที่ไม่ดี หรือสิ่งที่ไม่ดี หรือมักเป็นเช่นนั้น เช่น ขี้ขอย ขี้คร้าน ขี้จ่ม ขี้จิ๊ ขี้จุ๋ ขี้เหล้า ขี้โลภ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ (ขี้)