หน้าหลัก
ขี่เฮือบิน
ขี่เริอฯอบินฯ
[ขี่เรือบิน]

ก.โดยสารเครื่องบิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี่เฮือบิน (ขี่เริอฯอบินฯ)