หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี่เฮือบิน
อักษรล้านนา
ขี่เริอฯอบินฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี่เรือบิน]
ความหมาย

ก.โดยสารเครื่องบิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี่เฮือบิน (ขี่เริอฯอบินฯ)