หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี่รถถีบ
อักษรล้านนา
ขี่ร฿ถฯถีบ,-ถีปฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี่รถถีบ]
ความหมาย

ก.ถีบรถจักรยาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี่รถถีบ (ขี่ร฿ถฯถีบ,-ถีปฯ)