หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี่
อักษรล้านนา
ขี่
เทียบอักษรไทย
[ขี่]
ความหมาย

ก๑.นั่งเอาขาคร่อม เช่น ขี่ม้า,ขี่ช้าง ก๒.โดยสาร ก๓.ทับซ้อน,เกยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี่ (ขี่)