หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขีเคือง
อักษรล้านนา
ขีเฅิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขีเฅือง]
ความหมาย

ก.กังวลใจ,เคืองใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขีเคือง (ขีเฅิอฯง)