หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขิ่ง
อักษรล้านนา
ขิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขิ่ง]
ความหมาย

น.ฤดูกาล,เวลา ก.กริ่ง - นึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขิ่ง (ขิ่งฯ)