หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขำเคือ
อักษรล้านนา
ขำเระฯคิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ขำเครือ]
ความหมาย

ว.คาเครือ,คาต้น; ดู...ก้วยสุ๋กขำเคือ

ออกเสียงล้านนา
ก้วยสุ๋กขำเคือ
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯสุกขำเระฯคิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยสุกขำเครือ]
ความหมาย

น.กล้วยสุกคาต้น ถ้าเป็นผลไม้ชนิดอื่นใช้ สุ๋กขำต้น เช่น บ่าม่วงสุ๋กขำต้น - มะม่วงสุกคาต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขำเคือ (ขำเระฯคิอฯอ)