หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขำอ๋กขำใจ๋
อักษรล้านนา
ขำอ฿กฯขำไจ
เทียบอักษรไทย
[ขำอกขำใจ]
ความหมาย

ก.ยังไม่อาจตัดใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขำอ๋กขำใจ๋ (ขำอ฿กฯขำไจ)