หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขำตี้
อักษรล้านนา
ขำที่
เทียบอักษรไทย
[ขำที่]
ความหมาย

ก.คาที่ เช่นต๋ายขำตี้- ตายคาที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขำตี้ (ขำที่)