หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาโค๊ะ
อักษรล้านนา
ขาโฅ฿ะ
เทียบอักษรไทย
[ขาโฅ๊ะ]
ความหมาย

ว.ขาเขยก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาโค๊ะ (ขาโฅ฿ะ)