หน้าหลัก
ขาโค๊ะ
ขาโฅ฿ะ
[ขาโฅ๊ะ]

ว.ขาเขยก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาโค๊ะ (ขาโฅ฿ะ)