หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาอุ้ย
อักษรล้านนา
ขาอุ้
เทียบอักษรไทย
[ขาอุ้ย]
ความหมาย

น.โคนขา เช่น ขาอุ้ยก๋บ-โคนขากบ, ขาอุ้ยไก่-โคนขาไก่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาอุ้ย (ขาอุ้)