หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาวผอน
อักษรล้านนา
ขาวฯผอฯร
เทียบอักษรไทย
[ขาวผอน]
ความหมาย

ว.สีขาวโพลน,ขาวไปทั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาวผอน (ขาวฯผอฯร)