หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขายเสี้ยงลึ้ง
อักษรล้านนา
ขายฯส้ยฯงลึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขายเสี้ยงลึ้ง]
ความหมาย

ก.ขายหมดเกลี้ยง,ขายหมดไม่มีอะไรเหลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายเสี้ยงลึ้ง (ขายฯส้ยฯงลึ้งฯ)