หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขายเขียว
อักษรล้านนา
ขายฯขยฯว
เทียบอักษรไทย
[ขายเขียว]
ความหมาย

ก.ขายผลิตผลล่วงหน้า - จ่ายเงินก่อนแล้วเอาผลิตผลภายหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายเขียว (ขายฯขยฯว)