หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขายหน้าขายต๋า
อักษรล้านนา
ขายฯห้นฯาขายฯตา
เทียบอักษรไทย
[ขายหน้าขายตา]
ความหมาย

ก.ขายหน้าขายตา,อับอาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายหน้าขายต๋า (ขายฯห้นฯาขายฯตา)