หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขายม่วนขนาด
อักษรล้านนา
ขายฯม่วฯรขๆนฯาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขายม่วนขนาด]
ความหมาย

ก.ขายดีมากๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายม่วนขนาด (ขายฯม่วฯรขๆนฯาดฯ)