หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขายผั๋กขายไม้
อักษรล้านนา
ขายฯผักฯขายฯไม้
เทียบอักษรไทย
[ขายผักขายไม้]
ความหมาย

ก.ขายพืชผักต่างๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายผั๋กขายไม้ (ขายฯผักฯขายฯไม้)