หน้าหลัก
ขายตั๋ว
ขายฯต฿วฯ
[ขายตัว]

ก.ค้าประเวณี,ขายตัว

ขายตั๋ว
ขายฯต฿วฯ
[ขายตั๋ว]

ก.ขายบัตรบางอย่างเช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายตั๋ว (ขายฯต฿วฯ)