หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขายตั๋ว
อักษรล้านนา
ขายฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขายตัว]
ความหมาย

ก.ค้าประเวณี,ขายตัว

ออกเสียงล้านนา
ขายตั๋ว
อักษรล้านนา
ขายฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขายตั๋ว]
ความหมาย

ก.ขายบัตรบางอย่างเช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายตั๋ว (ขายฯต฿วฯ)