หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขายขี้หน้า
อักษรล้านนา
ขายฯขี้ห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ขายขี้หน้า]
ความหมาย

ก.ขายหน้า,ไม่ไว้หน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขายขี้หน้า (ขายฯขี้ห้นฯา)