หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขาย
อักษรล้านนา
ขายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาย]
ความหมาย

ก.เอาของแลกเงินตรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาย (ขายฯ)