หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาม
อักษรล้านนา
ขามฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาม]
ความหมาย

ก.เกรง,หวาด,คร้าม น.มะขาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาม (ขามฯ)