หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาบไหว้
อักษรล้านนา
ขาปฯไห้วฯ,ระฯกาปฯไห้วฯ
เทียบอักษรไทย
[กราบไหว้,ขาบไหว้]
ความหมาย

ก.กราบไหว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาบไหว้ (ขาปฯไห้วฯ,ระฯกาปฯไห้วฯ)