หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขาบนบ
อักษรล้านนา
ขาปฯน฿ปฯ,ระฯกาปฯน฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[กราบนบ,ขาบนบ]
ความหมาย

ก.กราบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาบนบ (ขาปฯน฿ปฯ,ระฯกาปฯน฿ปฯ)