หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาบ
อักษรล้านนา
ขาปฯ,ระฯกาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาบ,กราบ]
ความหมาย

ก๑.กราบ - การอ่านในภาษาล้านนา ในกรณีที่ ร กล้ำ จะออกเสียงพยัญชนะตัวถัดไปในวรรคเดียวกัน พยัญชนะตัวถัดไปในวรรค ก๋ะ คือ ข๋ะ ดังนั้น กร ออกเสียงเป็น ข (!dออกเสียงเป็น ข) ก๒.ขาบ - กบดาน - แอบ,หลบ,ซ่อน,อยู่นิ่งเงียบ; บุ่ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาบ (ขาปฯ,ระฯกาปฯ)