หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาน
อักษรล้านนา
ขานฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาน]
ความหมาย

ก.พูด,กล่าว,เอ่ย,เรียก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาน (ขานฯ)