หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาดหว่าง
อักษรล้านนา
ขาดฯห่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาดหว่าง]
ความหมาย

ก.ขาดคราว,ขาดระยะ,ขาดตอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาดหว่าง (ขาดฯห่วฯางฯ)