หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขาด
อักษรล้านนา
ขาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาด]
ความหมาย

ก.แยกออกจากกัน,ไม่มีอย่างที่ควรจะมี ว.ไม่ครบ,ไม่เต็มจำนวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาด (ขาดฯ)