หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาก่ำปุ๊ง
อักษรล้านนา
ขากําพุ้ง
เทียบอักษรไทย
[ขาก่ำพุ้ง]
ความหมาย

น.รอยสาแหรกอย่างที่มีในรัตนชาติบางชนิด ทำให้แก้วนั้นมีราคาสูงขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาก่ำปุ๊ง (ขากําพุ้ง)