หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขาก่ายง้อน
อักษรล้านนา
ขาก่ายฯง้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ขาก่ายง้อน]
ความหมาย

ก.ขาไขว่ห้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาก่ายง้อน (ขาก่ายฯง้อฯร)