หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขาก
อักษรล้านนา
ขากฯ
เทียบอักษรไทย
[ขาก]
ความหมาย

น.ขี้กลาก; ขี้ขาก ก็ว่า ก.อาการที่ทำให้สิ่งที่อยู่ในลำคอ เช่น เสมหะ เป็นต้น หลุดออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขาก (ขากฯ)