หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋บไฅว่
อักษรล้านนา
ขัปฯไฅ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขับไฅว่]
ความหมาย

ว.ทั่วทุกแห่ง; ผั๋บไฅว่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บไฅว่ (ขัปฯไฅ่วฯ)