หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั๋บเสี้ยง
อักษรล้านนา
ขัปฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ขับเสี้ยง]
ความหมาย

ว.ทั้งหมด,ทั้งสิ้น; นับเสี้ยง, ผั๋บเสี้ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บเสี้ยง (ขัปฯส้ยฯง)