หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋บลื้อ
อักษรล้านนา
ขัปฯลื้
เทียบอักษรไทย
[ขับลื้อ]
ความหมาย

ก.การขับทำนองเสนาะในลักษณะวรรณกรรมผสมดนตรี ประกอบด้วยผู้ขับร้องที่เรียกว่า "ช่างขับ" และผู้บรรเลงดนตรีเรียกว่าแบ"ช่างปี่"แบบไตลื้อ; เสิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บลื้อ (ขัปฯลื้)