หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋บน้ำ
อักษรล้านนา
ขัปฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ขับน้ำ]
ความหมาย

ก.กระหายน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บน้ำ (ขัปฯนาฯ)