หน้าหลัก
ขั๋บต๋ามกั๋มม์
ขัปฯตามฯกัม์มฯ
[ขับตามกัมม์]

ก.เป็น ไปตามกรรม,ตามยถากรรม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บต๋ามกั๋มม์ (ขัปฯตามฯกัม์มฯ)