หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋บต๋ามกั๋มม์
อักษรล้านนา
ขัปฯตามฯกัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[ขับตามกัมม์]
ความหมาย

ก.เป็น ไปตามกรรม,ตามยถากรรม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บต๋ามกั๋มม์ (ขัปฯตามฯกัม์มฯ)