หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋บต๋าม
อักษรล้านนา
ขัปฯตามฯ
เทียบอักษรไทย
[ขับตาม]
ความหมาย

ก.เชื่อฟัง,ทำตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บต๋าม (ขัปฯตามฯ)