หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋บซอ
อักษรล้านนา
ขัปฯซํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขับซอ]
ความหมาย

ก.การขับขานด้วยเสียงให้มีจังหวะจะโคนอันไพเราะเสนาะหู โดยมี ปี่ คลอให้จังหวะ ดู...ปี่,ปี่จุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บซอ (ขัปฯซํอฯ)