หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั๋บจ๋ำ
อักษรล้านนา
ขัปฯจำ
เทียบอักษรไทย
[ขับจำ]
ความหมาย

ก๑.บังคับ,เคี่ยวเข็ญ,ไล่ ก๒.จดจำ, กำหนดไว้ในใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บจ๋ำ (ขัปฯจำ)