หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั๋บ
อักษรล้านนา
ขัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ขับ]
ความหมาย

ก.บังคับไป,ต้อนให้ไป,ไล่,ไล่ตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋บ (ขัปฯ)