หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั๋ดมีด
อักษรล้านนา
ขัดฯมีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัดมีด]
ความหมาย

ก.พกมีด,เหน็บมีดที่เอว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋ดมีด (ขัดฯมีดฯ)