หน้าหลัก
ขั๋ดข้องหมองใจ๋
ขั๋ดข้องหมองใจ๋
ขัดฯข้อฯงหมฯอฯงไจ
[ขัดข้องหมองใจ]

ว.ไม่สบอารมณ์แต่ไม่อาจแสดงออกมาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋ดข้องหมองใจ๋ (ขัดฯข้อฯงหมฯอฯงไจ)