หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋ดข้องหมองใจ๋
อักษรล้านนา
ขัดฯข้อฯงหมฯอฯงไจ
เทียบอักษรไทย
[ขัดข้องหมองใจ]
ความหมาย

ว.ไม่สบอารมณ์แต่ไม่อาจแสดงออกมาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋ดข้องหมองใจ๋ (ขัดฯข้อฯงหมฯอฯงไจ)