หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋ดขืน
อักษรล้านนา
ขัดฯขืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัดขืน]
ความหมาย

ดู...ขั๋ดขิน

ออกเสียงล้านนา
ขั๋ดขิน
อักษรล้านนา
ขัดฯขินฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัดขิน]
ความหมาย

ก.ขัดขืน,ไม่ยอมทำตามคำสั่ง,ไม่ตกลงใจกัน,ขัดข้อง,ขาดแคลน, ขัดขีน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋ดขืน (ขัดฯขืนฯ)