หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั๋ด
อักษรล้านนา
ขัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขัด]
ความหมาย

ก.ถู - ทำให้เรียบหรือขึ้นเงา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั๋ด (ขัดฯ)