หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขั้ง
อักษรล้านนา
ขั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขั้ง]
ความหมาย

ก.กั้น,ขัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั้ง (ขั้งฯ)