หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขั่ง
อักษรล้านนา
ขั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขั่ง]
ความหมาย

ก.ระบาย เช่นข่างน้ำนา-ระบาย น้ำออกจากนา,ข่างน้ำเข้าสวน - ระบายน้ำเข้าสวน; ข่าง,ขว่าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขั่ง (ขั่งฯ)