หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขังคอก
อักษรล้านนา
ขังฯฅอฯก
เทียบอักษรไทย
[ขังฅอก]
ความหมาย

ก.จำคุก,ติดคุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขังคอก (ขังฯฅอฯก)