หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขะไจ๋ไป
อักษรล้านนา
ขไจไพ
เทียบอักษรไทย
[ขะไจไพ]
ความหมาย

ก.รีบไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะไจ๋ไป (ขไจไพ)