หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขะไจ๋เต๊อะ
อักษรล้านนา
ขไจเทิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ขะไจเทอะ]
ความหมาย

ก.เร็วขึ้นอย่ามัวแต่ชักช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขะไจ๋เต๊อะ (ขไจเทิอฯะ)